Megjelent a vidéki térségek kismértékű inrastrukturájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

 

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés kiírás

 

A felhívás kódszáma: VP-6-7.4.1.1-16

 

 

A pályázat célja

A pályázat célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a vidéki települések vonzóbbá tétele olyan, a fenntarthatóság növelését és a társadalmi felzárkózást és az egész életen át tartó tanulást elősegítő fejlesztések által, melyek a helyi szükségletek mértékéhez igazítva tényleges közösségi jellegű funkciókkal és használattal bírnak.

Kiemelt célkitűzés az energia- és erőforrás hatékonyság növelése, illetve az alapvető szolgáltatásokhoz és a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés javítása a közösségi terek létrehozásával és fejlesztésével.

 

A célok eléréséhez az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:

1. célterület: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások használata

2. célterület: a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése

3. célterület: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése

 

A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 26,9 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 670 db.

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

1. célterület esetében:

az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztése az alábbiak szerint:

a.) a fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló külső és belső felújítás, korszerűsítés, átalakítás  

- épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése, fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése, épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése);

- épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása, kisléptékű, helyi kogeneráció, vagy trigeneráció kiépítése egy vagy több épület ellátására kizárólag saját felhasználásra, villamos és hőenergia értékesítése nélkül);

- meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje, meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek).

b.) megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés

-napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre;

- hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre;

- geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrásegítésre és/vagy használati melegvíz-termelésre;

- napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához;

- brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából.

 

2. célterület esetében:

Településképet meghatározó épületek külső felújítása: a fejlesztéssel érintett épület, épületek, épületrészek külső felújítása.

 

3. célterület esetében:

Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása, fejlesztése:

a.) a fejlesztéssel érintett épület külső és belső felújítása, korszerűsítése, bővítése;

b.) a fejlesztéssel érintett szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés maximum 3 millió forint bekerülési értékig.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

Valamennyi célterület esetében:

a. Projekt előkészítés:

- szakmai előkészítés

- közbeszerzés

b. Mérnöki feladatok

c. Projektmenedzsment

d. Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét

e. A megvalósítás önállóan nem támogatható tevékenységei:

 2. célterület esetében:

a. a fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló külső és belső felújítás, korszerűsítés, átalakítás

- az épület hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése;

- az épület fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése;

- világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása.

b. megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés

- napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre;

- hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre;

- geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrásegítésre és/vagy használati melegvíz-termelésre;

- napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.

c. a fejlesztéssel érintett épülethez kapcsolódó zöld felület rendezése,

d. a fejlesztéssel érintett épülethez parkoló kialakítására, létrehozására, fejlesztése,

e. a fejlesztéssel érintett épület külső, belső nyílászáróinak cseréje, beépítése,

f. fás szárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás, beépített öntözőrendszerének kiépítése, fejlesztése,

g. használati térelemek beszerzése, meglévők felújítása, fejlesztése,

h. látvány térelemek beszerzése, meglévők felújítása, fejlesztése,

i. tereprendezéshez és a fenti elemek beépítéséhez, fejlesztéséhez kapcsolódó építési munkák,

j. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése, felújítása, telekhatáron belül, vagy kívül is,

k. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése, felújítása, telekhatáron belül, vagy kívül is,

l. eső- és szennyvízelvezetés saját derítővel, vagy hálózatra csatlakozással, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése, felújítása, telekhatáron belül, vagy kívül is, 

m. tetőszerkezet felújítása, cseréje csak energiahatékonyságot célzó beruházással együtt támogatható.

3. célterület esetében:

a. a fejlesztéssel érintett épület külső nyílászáróinak cseréje, beépítése,

b. épület szigetelése,

c. épületek akadálymentesítése,

d. fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat felhasználó gépek és berendezések kiépítése, korszerűsítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása céljából),

e. vagyonvédelmi elektronikai és hűtőberendezések, rendszer kiépítése, felújítása, fejlesztése,

f. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése, felújítása,

g. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése, felújítása,

h. eső- és szennyvízelvezetés saját derítővel, vagy hálózatra csatlakozással, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése, felújítása,

i. vonalas telefon és/vagy internet csatlakozási pont kiépítése,

j. a fejlesztéssel érintett épülethez parkoló kialakítására, létrehozására,

k. a fejlesztéssel érintett épülethez kapcsolódó zöld felület rendezése,

l. beépített öntözőrendszerének kiépítése, felújítása,

m. játszótéri eszközök és szabadidős eszközök telepítése,

n. használati térelemek beszerzése (például pad, asztal, hulladékgyűjtő és -tároló),

o. látvány térelemek beszerzése (például favédőrácsok, virágtartók, díszkutak, információs táblák, kültéri órák, zászlótartók, kandeláberek),

p. fásszárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás,

q. 3 millió forint bekerülési értéket meghaladó eszközbeszerzés csak a fejlesztéssel érintett épület felújításával együtt támogatható.

 

Nem támogatható tevékenységek

- Új épület építése;

- Természetes személy tulajdonában álló ingatlan felújítása, korszerűsítése;

- Kizárólag gazdasági (jövedelemtermelő) funkciót ellátó épületek belső részének felújítása; korszerűsítése, bővítése;

- Önkormányzati bérlakás felújítása, korszerűsítése;

- Lakóépületek belső részének felújítása, korszerűsítése.

 

A projekt területi korlátozása

A beruházások megvalósítására az 1. és a 2. célterület esetében a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken (3. és 4. számú melléklet), a 3. célterület esetében a vidéki térségekben található 1000 fő alatti településeken (5. számú melléklet) van lehetőség.

 

Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül. Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkozattal, míg legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor (ideértve az előlegigénylését is) az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon és formában kell igazolnia.

 

A támogatási kérelmek benyújtásának feltételei

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 28-tól – 2018. március 27-ig lehetséges.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2016. év 07. hó 31. nap

2017. év 01. hó 31. nap

2017. év 06. hó 30. nap

2017. év 11. hó 30. nap

2018. év 03. hó 27. nap

 

Támogatást igénylők köre

1. célterület esetében:

a. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;

b. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANON VÉGZETT FEJLESZTÉS NEM TÁMOGATHATÓ.

2. célterület esetében:

a. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;

b. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

3. célterület esetében:

c. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;

d. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

 

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a felhívás célterületeit tekintve a vidéki térségek településeire vonatkozóan a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján az alábbiak szerint került megállapításra:

 

 

A támogatás maximális összege

Maximális támogatási intenzitás

Maximális támogatási intenzitás

Maximális támogatási intenzitás

Maximális támogatási intenzitás

A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő település

 

nem besorolt

kedvezményezett

fejlesztendő

komplex programmal fejlesztendő

1.célterület

50 millió Ft

75%

85%

90%

95%

2.célterület

50 millió Ft

75%

85%

90%

95%

3.célterület

30 millió Ft

75%

85%

90%

95%

 

 

Egy támogatási kérelemben több célterületre is igényelhető támogatás. A maximálisan igényelhető támogatás összege célterületenként nem haladhatja meg az adott célterület esetében igényelhető maximális támogatás összegét. Több célterületre benyújtott támogatási kérelem esetében a támogatási kérelemben igényelhető maximális támogatási összeg nem haladhatja meg az érintett célterületek esetében igényelhető maximális támogatások összegét.

 

Az elszámolható költségek köre

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

I. Projektelőkészítés költségei:

a. előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei

- szükséges háttértanulmányok, szakvélemények költsége;

- műszaki tervek, kiviteli tervek és ezek hatósági díjának költségei;

- tervellenőr költsége. b. közbeszerzési költségek

- közbeszerzési szakértő díja;

- közbeszerzési eljárás díja.

II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

a. ingatlan vásárlás költsége

b. építéshez kapcsolódó költségek

- átalakítás;

- bővítés, amennyiben a bővítés hasznos alapterülete nem haladja meg az eredeti hasznos alapterület 50 %-át;

- felújítás;

- beüzemelési költségek.

c. eszközbeszerzés költségei

- új eszközök beszerzése.

d. Immateriális javak beszerzésének költségei

- számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése;

- szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése.

III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

a. műszaki ellenőri szolgáltatás költségei

b. egyéb műszaki jellegű szolgáltatás költségei

- egyéb mérnöki szakértői díjak;

- minőség-, környezet-, és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek.

c. marketing költségek

- marketingeszközök fejlesztése.

d. kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

IV. Projektmenedzsment költség

a. projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

 

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

 

Költségtípus Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)
Az 5.5. pontban foglalt beruházáshoz kapcsolódó általános költségek:
- az építészek, mérnökök díjai,
- hatósági eljárási díjak,
- tanácsadói és projekt menedzsment költségek,
- immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése
- szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése összesen
5%
Ebből:  
- Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1%
- Tájékoztatás, nyilvánosság 0,5%
- Műszaki ellenőri szolgáltatás 1%
- Könyvvizsgálat 0,5%
- Projektmenedzsment 2,5%
Ingatlan vásárlás 2%
Terület-előkészítés(régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák, stb.) 2%
2. célterület esetében energiahatékonyságot, és megújuló energia hasznosítását célzó épületgépészeti beruházások 30%
3. célterület esetében 3 millió forint bekerülési értéket meghaladó eszközbeszerzés 50%

 

A pályázati felhívás és a hozzá kapcsoló dokumentációk az alábbi linken érhetők el:

 https://www.palyazat.gov.hu/node/57621

 

Kérdéseivel forduljon munkaszervezetünk dolgozóihoz elérhetőségeinken!


2022. január
v h k sze cs p szo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
2022. január
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa