Megjelent a vidéki térségek falvainak megújítására

 

az Egyedi szennyvízkezelés megoldását támogató kiírás

 

A felhívás kódszáma: VP-6-7.2.1.2-16

 

A pályázat célja

A pályázat célja a vidéki települések épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése. Az intézkedés célja, hogy a szennyvízkezelés megfelelő megválasztásával a vidéki települések környezetterhelése csökkenjen, valamint jelentősen hozzájárul a vidéki életminőség javításához.

 

A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 70-80 db.

 

Támogatható tevékenységek bemutatása

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

a) Kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzésének segítségével a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vagy elszikkasztás után talajba vezetése;

b) Nagyobb kapacitású, több lakóingatlant kiszolgáló, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzése 50 lakosegyenértékig, a hozzá kapcsolódó gyűjtőhálózat kialakítása;

c) Egyedi, zárt szennyvíztárolók létesítése, az azokból nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz meglévő szabad kapacitással és fogadó műtárggyal rendelkező művi szennyvíztisztító telepre szállítása;

d) A vízügyi és vízvédelmi hatóság által a szennyvíztisztító telepre határozattal megállapított bírság, vagy szintén határozattal a szennyezéscsökkentési ütemtervben megfogalmazott kötelezés alapján, továbbá a befogadó jó állapotának elérése érdekében a már meglévő, üzemelő 2000 lakosegyenérték alatti biológiai szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvizének utótisztítása természetközeli szennyvíztisztítási eljárással;

e) Decentralizált szennyvízkezelés: gyűjtőrendszer és egyedi szennyvízkezelő berendezések a tisztított szennyvíz helyben tartásával, természetközeli tisztított szennyvíz hasznosítással (pl. nyárfás öntözés), vagy utótisztításával, felszíni víz, vagy talaj befogadóval;

f) Gyűjtőrendszer és elé kapcsolt biológiával rendelkező természetközeli szennyvíztisztító telep kiépítése a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vezetésével, vagy helyben tartásával, illetve a tisztított szennyvíz részbeni vagy teljes hasznosításával.

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak a támogatható tevékenységekkel együtt támogathatóak:

a) Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése);

b) Projektmenedzsment tevékenységek;

c) Próbaüzem;

d) Monitoring rendszer kiépítése (amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező);

e) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállító gépjármű beszerzése;

f) Az egyedi szennyvízkezelő berendezésekből kikerülő szennyvíziszap szállításához szükséges jármű vásárlása;

g) Az üzemeltetéssel kapcsolatos képzés, szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns;

h) A Települési Szennyvízkezelési Program készítése, vagy felülvizsgálata;

i) A támogatásból létrehozandó létesítmények megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt infrastrukturális beruházások megvalósítása;

j) A projekt keretében létrehozott szennyvíz-csatornahálózat építésével közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel azonos minőségi és mennyiségi paraméterekkel történő helyreállítása, szakmai indokoltság alapján. Teljes forgalmi sáv felújítása kizárólag indokolt esetben, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiadott, a projekt által érintett útszakaszra vonatkozó kötelezés alapján lehetséges.

A Felhívás keretében más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

a) Meglévő szennyvíztisztító telep bővítése, rekonstrukciója;

b) Fenntartási, karbantartási tevékenységek;

c) Oldómedencék telepítése (tisztítómezővel, vagy anélkül, programszerű telepítéssel, vagy anélkül);

d) Üdülőterületi, zártkerti, külterületi területeken szakszerű egyedi szennyvízkezelő létesítmények (egyedi szennyvízkezelő berendezések, egyedi zárt szennyvíztárolók, oldómedence) létesítése;

e) Szennyvízhálózat rekonstrukciós munkái;

f) A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének hatálya alá tartozó, illetve a Budapest és a fővárosi agglomerációhoz tartozó települések szennyvízkezelési megoldásai;

g) Az a beruházás, amely a 2000 lakosegyenérték alatti településen/településrészen a 2007-2013-as programozási időszakban támogatásban részesült és a kötelező fenntartási idő nem telt le;

h) Elő-közművesítés;

Előközművesítésnek minősül, ha az alábbi kritériumok közül legalább az egyik fennáll:

- a terület vagy ingatlan vezetékes ivóvíz-ellátással, vagy a vízügyi hatóság által engedélyezett és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 26. pont b) alpontjában meghatározott saját célú vízi létesítményből biztosított ellátással nem rendelkezik;

- a tervezett közművezeték olyan terület ellátására irányul, amelyen az ingatlanok többségén (legalább 51%) állandó tartózkodásra alkalmas épület vagy az épületekben állandó bejelentett (az önkormányzatnál nyilvántartott) lakos nem található.

i) Olyan kapacitások kiépítése, amelyek későbbi kihasználása a Települési Szennyvízkezelési Programban nincs reálisan alátámasztva, illetve általában az engedélyeknek meg nem felelő létesítmények kialakítása;

j) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakó kialakítása, bővítése, lezárása, rekultiválása;

k) Csapadékvíz-elvezető rendszer építése, bővítése, rekonstrukciója;

l) Felhagyott szennyvíztisztító telep bontása, kármentesítése, rekultivációja.

 

A projekt területi korlátozása

Jelen Felhívás keretében a vidéki térségben lévő, kizárólag 2000 lakosegyenérték alatti településekről/településrészekről nyújtható be pályázat.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és – tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok.

a) - a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. §

(2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok és

b) a Mötv. 87. § szerinti társulásaik nyújthatnak be támogatási kérelmet.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások. Az érintett településeket a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklete tartalmazza.

 

 

Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.

 

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok körében:

- a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok és

- a Mötv. 87. § szerinti társulásaik nyújthatnak be támogatási kérelmet.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van is van lehetőség.

 

A támogatási kérelmek benyújtásának feltételei

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.04.15-től - 2018.04.16-ig lehetséges.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Az első szakasz zárása: 2016.06.15.

A második szakasz zárása: 2016.10.14.

A harmadik szakasz zárása: 2017.03.14.

A negyedik szakasz zárása: 2017.10.13.

Az ötödik szakasz zárása: 2018.04.16.

 

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 155 millió Ft.

b) A támogatás maximális mértéke az alábbiak szerint alakul:

A 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő település

nem besorolt

kedvezményezett

fejlesztendő

komplex programmal fejlesztendő

Maximális támogatási intenzitás

75%

85%

90%

 

95%

 

 

Az elszámolható költségek köre

a) épület, építmény rekonstrukciója, fejlesztése (bővítés esetén a bővítmény hasznos alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-át, betartva a 3.1 fejezetben szereplő nem támogatható tevékenységekkel kapcsolatos korlátozást).

b) új gépek és berendezések vásárlása;

c) egyéb általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági díjak, tanácsadási díjak, a környezeti/pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó tervezési díjak, a projekt-menedzsment költség;

d) a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése;

A c) és d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át;

e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át;

f) A beruházáshoz szükséges infrastrukturális fejlesztés, mely nem haladhatja meg az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 15%-át;

g) A terület előkészítéséhez kapcsolódó (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.) kiadások nem haladhatják meg az f) pont elszámolható kiadásának a 2%-át;

Átalány alapú elszámolásra jelen Felhívás keretében nincs lehetőség

 

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

Költségtípus

Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)

Általános költségek és immateriális javak költségei (5.5. c-d. pont)

5%

ebből:

közbeszerzési eljárások lefolytatása

 

1%

tájékoztatás, nyilvánosság

0,5%

műszaki ellenőri szolgáltatás

1%

könyvvizsgálat

0,5%

projektmenedzsment

2,5%

Ingatlan vásárlás (5.5. e. pont)

2%

Infrastruktúra-fejlesztés (5.5. f-g pont)

15%

ebből:

terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.)

2%

 

 A pályázati felhívás és a hozzá kapcsoló dokumentációk az alábbi linken érhetők el:

 https://www.palyazat.gov.hu/node/57613

 

 

Kérdéseivel forduljon munkaszervezetünk dolgozóihoz elérhetőségeinken!


2021. december
v h k sze cs p szo
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2021. december
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa