A támogatás fő céljai:

A) a vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állásának biztosítása (a továbbiakban: 1. célterület)

B) a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás indításának előmozdítása (a továbbiakban: 2. célterület)

 

A rendelkezésre álló forrás:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,85 milliárd Ft, amely az alábbi két célterületre bontva kerül megnyitásra5:

1. célterület: -„Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja" 5,54 Mrd Ft.

2. célterület: - „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mikrovállalkozás indítása" 8,31 Mrd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1154 db.

 

Önállóan támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

A) a vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások által nem mezőgazdasági tevékenység indítása vagy

B) a vidéki térségekben nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása

Egyszerre két támogatási célterületre nem nyújthat be támogatási kérelmet a támogatást igénylő.

 

Nem támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek nem támogathatóak:

 a) mezőgazdasági termék feldolgozására (Az Annex I terméklistát a Felhívás 2. számú melléklete tartalmazza) és értékesítésére irányuló fejlesztés;
 b) energetikai termelő és megújuló energia termelésre irányuló beruházás és fejlesztés;
 c) az üzleti tervben bemutatott projektben nem szereplő tevékenységek;
 d) elsődleges mezőgazdasági termelés.

 

A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások:

3.4.1. Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások:

1. Az üzleti tervben vállalt (legfeljebb négy éves) időszak elteltével, de legkésőbb a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 4. üzleti év végére támogatás igénylő teljesíti az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket. Legkésőbb a támogató okirat kézbesítését követő naptól számított 4. üzleti év végére az új tevékenység vagy az új mikrovállalkozás működése alapján kifizetett jövedelemnek el kell érnie legalább a hatályos kormányrendeletben meghatározott, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított garantált bérminimumot (éves), vagy részmunkaidős foglalkoztatás esetén annak a foglalkoztatással arányos részét.

2. A Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított, legfeljebb 9 hónapon belül megkezdi az üzleti terv végrehajtását. Az üzleti terv megkezdését a kedvezményezett a második kifizetési kérelem benyújtásakor kell, hogy igazolja. 

3. A támogatási összeg 75%-a folyósításának feltétele, hogy a kedvezményezett támogatói okirattal rendelkezzen, és kifizetési kérelmet nyújtson be. 

4. Új turisztikai tevékenység indítása esetén a kedvezményezett - amennyiben turisztikai irányú végzettséggel nem rendelkezik, vagy ilyen képzésen igazolt módon nem vett részt korábban -, köteles akkreditált képzésen részt venni, amely számára térítésmentes. Az elfogadható turisztikai tevékenységek listája, amelyek esetén van kötelező képzés, kivéve: (a 7. számú mellékletben megjelölt végzettségek, képzések esetén):

7721 - Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
9329 - Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
5590 - Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5530 – Kempingszolgáltatás
5510 - Szállodai szolgáltatás
5520 - Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
7990- Egyéb foglalás
7911- Utazásközvetítés
7912 –Utazásszervezés

Az elfogadható turisztikai irányú végzettségek, képzések listáját a „7." számú melléklet tartalmazza.

5. A támogatási összeg fennmaradó 25%-a folyósításának feltétele, hogy legkésőbb a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 4. gazdálkodási év végére megfelelően teljesítse az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket és második kifizetési kérelmet nyújtson be valamint igazoltan részt kell vennie a 4. pontban leírt képzésen.

6. A támogatást igénylő vállalja, hogy az üzleti terv megvalósításával létrejött fejlesztést, ill. szolgáltatást a 3.6.1. pontban meghatározott területen hozza létre, illetve nyújtja.

 

Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások:

A projekt végrehajtása során 3 mérföldkövet szükséges tervezni.

 

A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások:

A projekt tervezés és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak:

 

A támogatás igénybevételének általános feltételei:

• A projektnek meg kell felelnie a felhívás szakmai mellékleteiben, illetve az ÁÚF-ben foglalt egyéb feltételeknek.

• Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az MVH www.mvh.gov.hu elektronikus felületén.

 

1. célterület esetén:

• A kedvezményezett a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 9 hónapon belül köteles megkezdeni az üzleti terv végrehajtását és az üzleti terv végrehajtásának megkezdésétől számított 6 hónapon belül bejegyeztetni a fejlesztéssel érintett új tevékenységet.

• Amennyiben a támogatást igénylő az önfoglalkoztatás mellett vállalja 1 fő teljes munkaidős létszám foglalkoztatását, úgy a foglakoztatást köteles a tevékenységének bejelentetését követő hónaptól egészen a második kifizetési kérelem jóváhagyásának időpontjáig fenntartani.

 

2. célterület esetén:

• A kedvezményezett a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 9 hónapon belül köteles megkezdeni az üzleti terv végrehajtását és az üzleti terv végrehajtásának megkezdésétől számított 6 hónapon belül az új mikrovállalkozásra vonatkozó egyéni vagy társas vállalkozást befejezetten megalapítani és tevékenységét bejelenti. A kedvezményezettnek társas vállalkozás esetén, vezető tisztségviselőnek kell lennie.

• A kedvezményezett a második kifizetési kérelem jóváhagyásának időpontjáig nem haladhatja meg a mikrovállalkozás méretet.

• A kedvezményezettnek egyéni és társas vállalkozási forma esetében is kötelező főállás fenntartása, legalább a második kifizetési kérelem jóváhagyásának időpontjáig.

• Amennyiben a támogatást igénylő az önfoglalkoztatás mellett további 1 fő legalább részmunkaidőben történő foglalkoztatását vállalta, úgy a foglakoztatást köteles az egyéni vagy a társas vállalkozás befejezett megalapítását és tevékenységének bejelentetését követő hónaptól egészen a második kifizetési kérelem jóváhagyásának időpontjáig fenntartani

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre.

 

A projekt területi korlátozása:

A projektek megvalósítására az 1. és a 2. célterület esetében a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken (3. és 4. számú melléklet) van lehetőség.

 

Támogatást igénylők köre:

A) MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS NEM MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSSEL TÖRTÉNŐ DIVERZIFIKÁCIÓJA ESETÉN (1. célterület):

• A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki, vagy amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

o a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül;
o a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik (a mezőgazdasági árbevétel kiszámítására a 9. számú melléklet az irányadó);
o székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3. vagy a 4. számú mellékletben felsorolt településen van;
o rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval.
o a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között.

B) NEM MEZŐGAZDASÁGI MIKROVÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA ESETÉN (2. célterület):

A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a magánszemély, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

o legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január első napjától életvitelszerű tartózkodási hellyel a 3. és 4. számú mellékletben felsorolt településen;
o 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy;
o rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval;
o első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt vállalkozásnak

 

Támogatásban nem részesíthetők köre:

Az ÁÚF 2. pontjában foglalt kizáró okokon túl, nem nyújtható támogatás

1. annak a támogatást igénylőnek, aki/amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
2. aki/amely a jelen - VP6-6.2.1-16 kódszámú - felhívás keretében már rendelkezik támogatói okirattal;
3. aki támogatást nyert a GINOP 5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válása- Vállalkozás indítási költségeinek támogatása címen;
4. nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére ;
5. azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget;
6. olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi;
7. a harmadik országokba vagy a tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó költségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás;
8. olyan támogatás, amelyet a hazai áruk használatának az importáruk használatával szemben történő előnyben részesítése függvényében állapítottak meg.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra. Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a benyújtás első lehetséges napját követő huszonnégy hónapig van lehetőség.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.10.24.-től - 2018. 10. 23-ig lehetséges. Az adott szakasz zárásáig beérkező kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra. A támogatást igénylő jelen Felhívás keretében kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

- 2016.11.24
- 2017.02.24
- 2017.04.14
- 2018.10.24

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV.4.) Korm. rendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon lehet benyújtani.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló - fókuszterületenként is meghatározott - kötelezettségvállalási keret kimerül – ide értve a felhívás keretösszegének csökkentését is - vagy annak kimerülése előre jelezhető, az irányító hatóság a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.

 

A támogatás formája:

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás egyösszegű vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A támogatás mértéke, összege:

1) Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.

2) Igényelhető támogatás: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

3) Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a.

4) A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével, de legkésőbb 48 hónapon belül tervezhető és igényelhető.

5) A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a kedvezményezett ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.

 

Az elszámolható költségek köre:

Az egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező, amennyiben a felhívásban rögzített feltételeknek a projekt megfelel.

Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az irányító hatósághoz, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.

 

A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó dokumentumok listája:

1. Életvitelszerű tartózkodási hely igazolása:
A lakcímet, vagy tartózkodási helyet igazoló hatósági igazolvány másolata, vagy az ügyfél lakhelye szerinti illetékes Polgármesteri Hivatal, vagy Kormányhivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás. A természetes személy ügyfél az életvitelszerű tartózkodási helye igazolása céljából a lakcímet igazoló hatósági igazolványa másolatának és az annak tartalmát képező személyes adatainak kezeléséhez való írásbeli hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatának benyújtásával kérheti, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv megkeresése helyett a lakcímet igazoló hatósági igazolvány alapján állapítsák meg a támogatásra való jogosultság fennállását.
Mezőgazdasági termelés nem mezőgazdasági termeléssel történő diverzifikációja esetén illetékes Polgármesteri Hivatal vagy Kormányablak által kiállított igazolás arról, hogy a vállalkozás székhelye, bejegyzett telephelye a benyújtást megelőző év január 1. napján már a 3., vagy 4. számú mellékletek szerinti valamelyik településen volt és azóta is folyamatosan ott van.

2. A Támogatás igénylő által relevánsnak tartott és a 4.4.2. Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok, valamint az üzleti terv értékeléséhez szükséges – az üzleti terv kitöltési útmutatójában meghatározott – dokumentumok.

3. Mezőgazdasági árbevétel arányának igazolása:

Annak igazolására, hogy a támogatást igénylő mezőgazdasági mikrovállalkozás lezárt üzleti évből származó árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik:

  1. gazdasági társaság esetén független könyvvizsgálói igazolás,
  2. egyéni vállalkozó esetén független könyvvizsgálói igazolás,
  3. őstermelő esetén személyi jövedelemadó bevallás, valamint az az adóbevallásra nem kötelezett őstermelők esetén az értékesítési betétlap.

VAGY 4. amennyiben a támogatást igénylő a számviteli nyilvántartásaiban a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevételeit minden kétséget kizáróan és ellenőrizhető módon egymástól elkülönítve vezeti, akkor a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, az ezt megelőző teljes lezárt – üzleti évre vonatkozó üzleti beszámoló,főkönyvi kivonat vagy egyéb számviteli nyilvántartás.

4. Az 1. célterület esetén társas vállalkozás esetén legfeljebb a támogatási kérelem benyújtását megelőző 30 napon belüli hiteles cégkivonat, vagy egyéni vállalkozó esetén legfeljebb a támogatási kérelem benyújtását megelőző 30 napon belüli hatósági bizonyítvány.

 

A pályázati felhívás és a vonatkozó dokumentáció az alábbi linken érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/vp6-621-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-tmogatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa

 

Forrás:Széchenyi2020


2022. január
v h k sze cs p szo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
2022. január
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa