Megjelent a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése kiírás

A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

 

A pályázat célja

A pályázat célja a vidéki térségekben élők életminőségének javítása, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi mobilitás elősegítése, ezeken keresztül a térség gazdaságának fejlesztése.

 

A célok eléréséhez az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:

1. célterület: külterületi helyi közutak fejlesztése;

2. célterület: önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.

 

A rendelkezésre álló forrás

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:18,4 milliárd Ft, célterületenként az alábbi bontásban:

 1. célterület: 14,7 milliárd forint;
 2. célterület: 3,7 milliárd forint;

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 260-330db.

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

1. célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választható):

I. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésű, külterületi, már meglévő földutak:

a) stabilizálása;

b) alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása.

 II. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak (csak tanyás térség):

a) alépítményének és szilárd burkolatának a felújítása és/vagy szélesítése.

2. célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választható):

Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésű utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító:

a) vontatott és függesztett munkagépek,

b) erőgépek,

c) erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek,

d) ágaprító gépek beszerzése.

 

Erőgépek esetében kizárólag traktor beszerzése támogatható.

 

Egy támogatási kérelemben több célterületre is igényelhető támogatás.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogathatóak:

Mindkét célterület esetében:

a)     Projekt előkészítés:

- szakmai előkészítés,

- közbeszerzés;

b)    Mérnöki feladatok;

c)     Projektmenedzsment;

d)    Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét;

1. célterület esetében:

a) szükséges infrastrukturális munkák: az útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális elemek forgalomtechnika korszerűsítése, műtárgyépítés és felújítás, komplex terület-előkészítési munkák (bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészet stb.);

b) szilárd burkolatú út kialakítása esetén közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések: forgalomtechnikai jelzések és eszközök, sebesség- és forgalomcsillapító szigetek építése, gyalogátkelőhelyek;

c) balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése: balesetveszélyes ívek korrekciója;

d) amennyiben az adott út esetében releváns: kerékpáros átvezetések kialakítása;

e) árokrendezés, átereszek felújítása, padkák, rézsűk kialakítása, nyitott vagy zárt csapadékvíz-elvezető rendszer helyreállítása, korszerűsítése;

f) zöldterület-építési, átalakítási munkák.

2. célterület esetében:

a) kiegészítő elektrotechnikai-mechanikai tartozékok, melyek az utak karbantartását szolgáló erő- és munkagépek működtetéséhez nélkülözhetetlenek.

 

Nem támogatható tevékenységek

Az 1. célterület esetében:

a) A külterületi, szilárd burkolattal rendelkező, nem tanyás térségekben található helyi közutak felújítása, fejlesztése.

A 2. célterület esetében:

a) Az utak karbantartásához nem kapcsolódó eszközök, munkagépek beszerzése;

b) Önjáró munkagépek és mezőgazdasági erőgépek beszerzése.

Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos főbb elvárások

- Az 1. célterület esetében megvalósíthatósági tanulmányt, a 2. célterület tekintetében fenntartási és üzemeltetési tervet kell elkészíteni.

- Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a hatósági szolgáltatás keretében megkért illetékes építésügyi hatósági nyilatkozatot szükséges csatolni arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás keretében benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt;

- Legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős építési engedélyt – beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt;

- Engedélyköteles építési tevékenység esetén az utolsó kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős használatbavételi, illetve forgalomba helyezési engedélyt vagy hatósági igazolást arról, hogy a hatóság a használatbavételt tudomásul vette. Ennek hiányában a használatbavételi, illetve forgalomba helyezési engedély-kérelem vagy a használatbavétel tudomásul vétele iránti kérelem benyújtására vonatkozó igazolást. A záró kifizetési igénylés alapján a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a kedvezményezett nem nyújtja be a jogerős engedélyt. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, hibalista esetén a műszaki ellenőr teljesítésigazolásával a teljes körű javításról;

- Építéssel járó beruházás esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedélyköteles. Ha a projekt nem építési engedélyköteles, akkor az építési és felmérési napló elektronikusan vagy papír alapon is vezethető (utóbbi esetben az utolsó vonatkozó ágazati szabályozás szerint). Csatolni szükséges továbbá az Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) kódokat tartalmazó, részletes számításokkal, szükség szerint vázlatrajzokkal alátámasztott felmérési naplót is;

- Erőgépek beszerzésére igénybe vehető támogatás összege – beleértve a konzorciumban történő megvalósítást is – nem haladhatja meg a nettó 10 millió Ft-ot. Erőgép önállóan csak abban az esetben támogatható, ha a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásakor igazolja, hogy rendelkezik az útfelújításra és/vagy karbantartásra alkalmas vontatást igénylő munkagéppel. Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik az útfelújításra és/vagy karbantartásra alkalmas munkagéppel, úgy erőgép beszerezése csak abban az esetben támogatható, amennyiben jelen felhívás keretein belül támogatási kérelmet ad be munkagép beszerzésére is. További feltétel, hogy a támogatást igénylő alkalmazzon, vagy nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig alkalmaz erőgépet kezelő személyzetet.

- A támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani három, egymástól és a támogatást igénylőtől független forgalmazótól származó, funkcionálisan azonos (összehasonlítható) műszaki paraméterekkel rendelkező gépre vonatkozó árajánlatot. A támogatási kérelemben a költséghatékonyságot, az „értéket a pénzért” elvet és a támogatási kérelem céljait figyelembe vevő legkedvezőbb ajánlattal rendelkező gépet, vagy technológiai berendezést kell feltüntetni, melyet szakmai indokolással kell ellátni;

- A projekt keretében kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtási időpontjához képest legfeljebb két éve gyártott gépek, berendezések beszerzése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja;

 

A projekt területi korlátozása

A beruházások megvalósítására a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken (3. és 4. számú melléklet) van lehetőség.

 

A támogatási kérelmek benyújtásának feltételei

A támogatási kérelmek benyújtására 2017.01.06. naptól 2019.01.07. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Az első szakasz zárása: 2017.02.06.

A második szakasz zárása: 2017.03.06.

A harmadik szakasz zárása: 2017.04.06.

A negyedik szakasz zárása: 2017.07.06.

Az ötödik szakasz zárása: 2017.10.06.

 

Támogatást igénylők köre

Mindkét célterület esetében:

 • vidéki térségben működő települési önkormányzat, önkormányzati társulás.

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelembenyújtására mindkét célterület esetében konzorciumi formában is van lehetőség.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a felhívás célterületeit tekintve a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra:

 

 

A támogatás maximális összege

Maximális támogatási intenzitás

Maximális támogatási intenzitás

Maximális támogatási intenzitás

Maximális támogatási intenzitás

A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő település

 

nem besorolt

kedvezményezett

fejlesztendő

komplex programmal fejlesztendő

1. célterület

100 millió Ft

75%

85%

90%

95%

2. célterület

10 millió Ft, konzorcium esetén

20 millió Ft

75%

85%

90%

95%

 

A maximálisan igényelhető támogatás összege célterületenként nem haladhatja meg az adott célterület esetében igényelhető maximális támogatás összegét.

 

Az elszámolható költségek köre

a)   építmény rekonstrukciója, fejlesztése;

b)   új gépek és berendezések vásárlása,

c)   egyéb általános költségek:például az építészek, mérnökök díjai, hatósági díjak, tanácsadási díjak, a környezeti/pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó tervezési díjak, a projekt-menedzsment költség.

d) a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése;

e) A c) és d) pontba tartozó kiadások együttes összege, továbbá a projektelőkészítés költségei nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át;

f) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges  ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig.

 

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

 

Költségtípus

Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)/ maximális támogatási összeg (Ft)

 

Általános költségek és immateriális javak költségei

 • az építészek, mérnökök díjai,
 • hatósági eljárási díjak,
 • tanácsadói és projekt menedzsment költségek,
 • immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése
 • szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése összesen
 • Projektelőkészítési költségek

5%

ebből:

 • közbeszerzési eljárások lefolytatása
 • tájékoztatás, nyilvánosság
 • műszaki ellenőri szolgáltatás
 • könyvvizsgálat
 • projektmenedzsment

 

1%

0,5%

1%

0,5%

2,5%

Ingatlan vásárlás

2%

2. célterület esetében: erőgépek (traktor) beszerzése

Konzorciumban történő megvalósítás esetében is maximum nettó10.000.000 Ft

 

 

A pályázati felhívás és a hozzá kapcsolódó dokumentumok az alábbi linken érhetők el:

 www. palyazat.gov.hu

 

Kérdéseivel forduljon munkaszervezetünk dolgozóihoz elérhetőségeinken!

 


2022. január
v h k sze cs p szo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
2022. január
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa