Figyelem!

Támogatási határozattal rendelkező ügyfeleket érintő módosításokat léptek hatályba!

A 41/2010. (XII.20.) VM rendelet több helyen módosítja a 23/2007. (IV.17.) FVM rendeletet (Vhr.):

A Vhr. 25. § a következő (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Amennyiben a támogatási döntés közlésétől számított 24 hónap eltelt, és az ügyfél nem rendelkezik, vagy csak egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozóan rendelkezik kifizetési határozattal és nincs folyamatban benyújtott kifizetési kérelmével kapcsolatos eljárás, úgy az MVH az ügyfelet végzésben nyilatkozattételre hívja fel. Az ügyfélnek a végzés közlését követő 15 napon belül kell nyilatkoznia. A végzésnek tartalmaznia kell az arra irányuló nyilatkozattétel kötelezettségét, hogy az ügyfél a művelet megvalósításának hátralévő időszakában a beruházását meg tudja valósítani, vagy a támogatásról lemond.A Vhr. 31. § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
(7) Ha az ügyfél nyilatkozata vagy az MVH által lefolytatott ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a (2) bekezdés alapján a megvalósításra még rendelkezésre álló időszak alatt nem lehetséges a beruházás olyan mértékű megvalósítása, amely alapján a támogatási határozattal jóváhagyott támogatási összeg legalább 50%-a elszámolható, úgy az MVH a támogatási határozatot pontozási szintenként visszavonhatja. Az MVH döntésében egyidejűleg megállapítja az ügyfél támogatáshoz való jogosultságának megszűnését.”
A Vhr. 31. § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az utolsó kifizetési kérelem kivételével kifizetési kérelemmel az (1) bekezdés szerinti kiadás csak abban az esetben számolható el, ha a kifizetési kérelemmel az (1) bekezdésen kívüli kiadás is elszámolásra kerül.”
A Vhr. 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
         "(1) Az MVH a 20. § (4) bekezdésében foglalt előírás megsértése esetén - amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a kérelmet határozattal elutasítja - külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az MVH a támogatási határozatot visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító határozatában rendelkezik továbbá arról, hogy az ügyfél a határozat jogerőre emelkedését követő három évig a 2007-2013-as időszakban az EMVA társfinanszírozásában nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra nem nyújthat be támogatási kérelmet, illetve pályázatot, továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem bírált pályázata, illetve támogatási kérelme elutasításra kerül.”

Tehát, ha az ügyfél a Támogatási Határozat kézhezvételétől számítva 24 hónap alatt nem adott be kifizetési kérelmet, illetve beadott kifizetési kérelmében csak „Egyéb költségek” szerepeltek, az MVH egy Végzésben nyilatkozattételre szólítja fel, melyben nyilatkoznia kell arról, hogy beruházását megvalósítja-e, vagy támogatásáról lemond.
Amennyiben az ügyfél a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50%-át nem teljesíti, az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszűnik, 3 évig a 2007-2013 időszakban nem adhat be (III.-IV. tengelyes, IKSZT-s) pályázatot, más  benyújtott, de nem elbírált pályázata, illetve egyéb támogatási határozattal rendelkező (III.-IV. tengelyes, IKSZT-s) pályázata is elutasításra kerül.
Fontos továbbá, hogy az utolsó kifizetési kérelem kivételével, nem nyújtható be olyan kérelem, melyben önállóan csak „Egyéb elszámolható kiadást” kíván elszámolni a pályázó.

 

RDSZ


Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa